top of page

ÅRSBERETNING 2023 Vestfold og Telemark Teaterråd (heretter kalt VOTTR) er en medlemsorganisasjon for alle som driver med frivillig scenekunst i Vestfold og Telemark. Rådet har i dag 27 medlemslag. § 2 FORMÅL 2.1 Vestfold og Telemark teaterråd skal stimulere og støtte alt frivillig scenekunstarbeid i fylket. Rådets medlemmer er frivillige, men kjøper regnskapstjeneste. Vi har siden våren 2023 hatt ansatt sekretær på timebasis. SAMARBEIDSPARTNERE: Vestfold og Telemark fylkeskommune I 2023 mottok VOTTR 274 000,- fra fylket som skal komme amatørteaterlagene til gode. Nettverk for regionale teaterråd. Heretter kalt NRT. Dette er et nettverk ment for faglig utvikling, forskning og utveksling for teaterrådene som pr i dag, ikke har en moderorganisasjon etter at Norsk Teaterråd ble avviklet. Bente Knudsen har i 2023 vært nestleder i styret i NRT. Nettverket har jevnlige møter. Leder i NRT har vært på flere samarbeidsmøter med kulturdepartementet og i 2023 mottok NRT kr 170 000 i støtte til kompetansehevende tiltak for teatergrupper, herunder også VOTTR sin medlemmer. Via NRT er VOTTR formidler av voksenopplæringsmidler fra Studieforbundet Kultur og tradisjon. Våre medlemmer kan også søke momskompensasjon via denne tilknytningen Gjennom NRT er VOTTR medlem av Frivillighet Norge og Kulturalliansen. VOTTR er medlem av Vestfold og Telemark kulturnettverk og er representert i valgkomiteen. STYRET I VOTTR 2023 Leder: Bente E. Knudsen Nestleder: Else Sorkmo Styremedlemmer: Jon Bertin Stiansen Marthe Emilie Istad-Henriksen Hedda Caroline Wigeland Håkegård Varamedlemmer: Siri-Christine Dokka Gåsholt Valgkomitè: Styret STYRETS ARBEID Generelt Det har i 2023 vært avholdt 9 styremøter,og styret har behandlet 44 saker. Tema for møtene har blant annet vært: Ordinær behandling av søknader, fortsatt kartlegging av grupper i fylket, avklaring av VOTTR sin rolle når fylket splittes, hvordan gjøre oss mer synlige og hvordan fortsette å øke aktiviteten i amatørteatergrupper. Vi ser en tendens til økende aktivitet men flere grupper sliter fortsatt etter covid. Mental Helse i fokus I samarbeid med NRT har VOTTR oppfordret alle sine medlemslag til å ha spesielt fokus på mental helse og inkludering. Det ble laget flere webinarer, samt brosjyre/plakat som ble delt I våre kanaler. Bruk av eksterne krefter VOTTR leide inn instruktør som avholdt teaterkurs på fylkesleiren til Vestfold 4H sommeren 2023. Tilbakemeldinger fra ungdommen var veldig god. Styret har i 2023 leid inn en sekretær for å lette styrets oppgaver, og ekstern kompetanse for å lage en ny nettside. Det har også blitt laget en oppdatert brosjyre om hvem vi er og hva vi kan bidra med, som er sendt ut digitalt til alle medlemslag, samt fylkeskommunen. Revystevne VOTTR arrangerte vellykket «Fengslende revystevne» i samarbeid med NRT og Frilynt Norge 9.-11. juni. Dette ble arrangert i gamle Hof fengsel i Vestfold med deltakere fra Vestfold og Telemark og Viken. Stevnet hadde fokus på tekstskriving i revy, hva man kan eller ikke kan skrive om eller sette opp på scenen. Dette var et pilotprosjekt med blant annet støtte fra Norsk kulturråd. Prosjektet er planlagt videreført i juni 2024. Fremtidsdialog Styret har vært i dialog om rådets fremtid i forbindelse med splitting fra ett til to fylker med fylkeskommunen, samt deltatt på dialogmøte arrangert av kulturnettverket om veien videre. REPRESENTASJON I mars deltok 2 stk fra styret på dialogmøte om frivillighet arrangert av fylkeskommunen 2 fra styret deltok i september på Nasjonal teaterkonferanse på Gardermoen, Tema på konferansen var Teater for alle. VOTTR var representert på dialogmøte i Vestfold og Telemark kulturnettverk om veien videre etter deling av fylkene Høsten 2023 var NRT og regionale teaterråd i digitalt møte med Norsk Kulturråd. Leder i VOTTR deltok på samlingen og fortalte om litt av det vi driver med, samt hvilke utfordringer amatørteateret har. VOTTR var representert på årsmøtet i 4H Vestfold. Styremedlemmene har etterstrebet å besøke medlemslag når de har arrangert forestillinger MEDLEMMER VOTTR hadde i 2023 27 medlemsorganisasjoner med ca 3000 medlemmer. I tillegg er 4H Vestfold medlem. ØKONOMI Siden 2007 har rådet mottatt midler fra tidligere Vestfold fylke og denne ordningen har bestått også etter sammenslåingen med Telemark. I 2023 var tildelingen på kr 274 000,- som skal komme amatørlagene til gode. I 2023 delte vi ut kr 327 000,- i støtte til 16 ulike grupper. FOKUSOMRÅDER I tillegg til vår ordinære aktivitet har rådet videreført fokus på “Teater for alle”, bærekraft, mental helse og inkludering. Rådet jobbet også med å se på konsekvensene av fylkesoppløsingen og om vi skal jobbe videre som et aktivt teaterråd for begge fylkene. SYNLIGGJØRING Vi har fått ny nettside og nytt domene som gjør oss lettere å huske, Vi har bedt alle medlemsorganisasjoner sende oss plakater i forkant av sine arrangementer, og bilder i etterkant slik at vi hele tiden holder nettsiden oppdatert med det som er aktuelt. I tillegg både deler og «liker» vi arrangementer og annet på Facebook, med blant annet formål om at Facebook sin algoritme gjør oss synlige for flere. Vi har også brukt noen midler på promotering på Facebook. Rådet har vært tydelige på, at ved utdeling av midler skal VOTTR være synlige i arrangementets promotering, noe vi opplever øker bevisstheten om oss. ANNET Vestfold og Telemark Teaterråd får ulike henvendelser om teateraktivitet i Vestfold og Telemark, og videreformidler bl.a. kontaktinformasjon. Vi har også veiledet flere uavhengige grupperinger og personer, som ikke er medlemmer, i hvordan de skal gå fram for å søke ulike støtteordninger, og i organisasjonsarbeid generelt.

bottom of page