top of page
Vestfold og Telemark Teaterråd
ÅRSBERETNING 2022

ÅRSBERETNING 2022

 

Vestfold og Telemark Teaterråd (heretter kalt VOTTR) er en medlemsorganisasjon for alle som driver med frivillig scenekunst i Vestfold og Telemark. Rådet har i dag 25 medlemslag.

 

§ 2 FORMÅL

2.1 Vestfold og Telemark teaterråd skal stimulere og støtte alt frivillig scenekunstarbeid i fylket.

Rådets medlemmer er frivillige, men kjøper regnskapstjeneste. I 2022 var det ikke mulig å finne sekretær, så denne posisjonen har vi fylt internt i styre.

 

SAMARBEIDSPARTNERE:

Vestfold og Telemark fylkeskommune

 

Nettverk for regionale teaterråd. Heretter kalt NRT. Dette er et nettverk ment for faglig utvikling, forskning og utveksling for teaterrådene som pr i dag, ikke har en moderorganisasjon etter at Norsk Teaterråd ble avviklet. Bente Knudsen har i 2022 vært styremedlem i NRT. Nettverket har jevnlige møter.  Leder i NRT har vært på flere samarbeidsmøter med kulturdepartementet og i 2022 mottok NRT kr 170 000 i støtte til kompetansehevende tiltak for teatergrupper,

 

Via NRT er VOTTR formidler av voksenopplæringsmidler fra Studieforbundet Kultur og tradisjon. Våre medlemmer kan også søke momskompensasjon via denne tilknytningen

Gjennom NRT er VOTTR medlem av Frivillighet Norge og Kulturalliansen.

 

I 2021 ble VOTTR medlem av Vestfold og Telemark kulturnettverk og er

representert i valgkomiteen.

 

 

 

STYRET I VOTTR 2022

 

Leder: Bente E. Knudsen                                        

Nestleder: Else Sorkmo

Styremedlemmer:

Jon Bertin Stiansen

Thomas Behrendsen Lien

Kjetil Haatveit

 

Varamedlemmer:

Marthe Emilie Istad-Henriksen

Siri-Christine Dokka Gåsholt

 

Revisor:

Geir Sørlie

 

Valgkomitè:

Styret

 

STYRETS ARBEID

 

Det har i 2022 vært avholdt 9 styremøter. Styret har behandlet 59 saker.

Tema for møtene har blant annet vært: Ordinær behandling av søknader, fortsatt kartlegging av grupper i fylket, hvordan gjøre oss mer synlige og hvordan få opp aktiviteten i amatørteatergruppene igjen etter Covid. Mange teatergrupper hadde hatt lite eller ingen aktivitet siden mars 2020.

 

VOTTR besluttet derfor å opprette en stimuleringsordning; “Kosetilskudd”. Ordningen kom i gang i 2022.  Midlene ble øremerket sosialt samvær for å hjelpe grupper på beina igjen etter pandemien. Alle våre medlemmer fikk tilbud om å kunne søke inntil kr 5 000,-. Dette ble en ordning som ble godt mottatt av våre medlemmer, og benyttet av mange.

 

Styret/deler av styret har hatt en arbeidshelg juni 2022. Hovedtema for arbeidsmøtet var innspill til ny rammeplan. Vi fikk også besøk av Camilla fra Kulturnettverket.

 

Leder og 2 styremedlemmer har hatt ett møte med fylkeskommunens saksbehandler.

Diskusjon/informasjon om Fylkeskommunes strategiplan/handlingsplan. Hvordan kan VOTTR være Fylkeskommunens forlengede arm mot amatører som vil utøve teaterkunst i Vestfold og Telemark.

 

Det er laget ny brosjyre om hvem vi er og hva vi kan bidra med, som kan deles ut ved mulighet.

Det er også laget et skjema som benyttes ved medlemsbesøk.

 

 

 

 

REPRESENTASJON

 

VOTTR var representert på årsmøtet i 4H Vestfold.

 

2 styremedlemmer deltok på Kulturdialog i regi av fylkeskommunen.

 

VOTTR var representert på årsmøtet i Kulturnettverket.

 

Leder og nestleder deltok på helgesamling i fagseminar om inkludering i regi av NRT. Dette resulterte i en turne på 4 samlinger med Ragnhild Arntsen fra

Sjiraffen teater. En av disse samlingene ble lagt til vårt område og VOTTR var vertskap. Alle våre medlemslag ble invitert til å delta.

 

2 styremedlemmer deltok på Arena for kunnskapsdeling og samhandling med frivilligheten i regi av fylkeskommunen.

 

I løpet av året har vi vært på besøk hos flere medlemslag i fylket. Dette har gjerne vært i forbindelse med forestillinger.

 

2 styremedlemmer deltok på Teaterkonferansen en helg i oktober på Gardermoen hvor temaet var “Inkludering”. Teaterkonferansen er i regi av Historiske spel, Buskerud teater og Viken teaterråd. Gode foredragsholdere og nyttige innlegg vi kunne ta med tilbake til egne medlemmer. Konferansen er også en viktig plattform for å knytte kontakter.

 

 

MEDLEMMER

 

VOTTR har i 2022 25 medlemsorganisasjoner med ca 2 000 medlemmer. I tillegg er 4H Vestfold medlem. Blant nye medlemmer er organisasjoner fra Telemarksregionen av fylket.

 

ØKONOMI

 

Siden 2007 har rådet mottatt midler fra tidligere Vestfold fylke og denne ordningen har bestått også etter sammenslåingen med Telemark. I 2022 var tildelingen på kr 264 900,- som skal komme amatørlagene til gode.

I 2022 delte vi ut kr 235 000,- fordelt på 23 søknader. Kr 30 000 av tilkjente midler utbetales i 2023 i påvente av rapport fra lagene.

 

 

FOKUSOMRÅDER

 

Rådet viderefører fokus på “Teater for alle”, bærekraft, og inkludering. Ii tillegg til vår ordinære aktivitet.

Rådet jobber også med å se på konsekvensene av fylkesoppløsingen og hvordan vi kan jobbe videre som et aktivt teaterråd for begge fylkene.

 

I samarbeid med Frilynt og Viken teaterråd, skal vi gjennomføre et “Revystevne” for de voksne gruppene.

 

SYNLIGGJØRING

 

Vi har god og høy aktivitet på Facebook, og promoterer stadig organisasjonen der.

Vi legger ut linker til forestillinger, kurs og søknadsportaler.

 

Rådet har vært tydelige på at ved utdeling av midler, skal vi også bli synlige i arrangementets program, noe som har hjulpet oss med å bli mer synlig i hele fylket.

 

ANNET

 

Vestfold og Telemark Teaterråd får ulike henvendelser om teateraktivitet i Vestfold og Telemark, og videreformidler bl.a. kontaktinformasjon. Vi har også veiledet flere uavhengige grupperinger og personer, som ikke er medlemmer, i hvordan de skal gå fram for å søke ulike støtteordninger, og i organisasjonsarbeid generelt.

bottom of page