top of page
Vestfold og Telemark Teaterråd
ÅRSBERETNING 2021

Årsmelding 2021 For Vestfold Og Telemark

            

Styret har i 20201 bestått av:

 

Styremedlemmer: Leder: Bente E. Knudsen                                       

Nestleder: Alexander Andreassen

Styremedlem: Else Sorkmo, Siri-Christine Dokka Gåsholt, Kjetil Haatveit

 

 

Varamedlemmer: Thomas Behrendsen Lien, Lise Hogstad

Revisor: Elin Øvrum Rivrud

Valgkomitè: Styret

 

 

VOTTR er en medlemsorganisasjon for alle som driver med frivillig scenekunst i Vestfold og Telemark. Rådet har i dag 24 medlemslag.

§ 2 FORMÅL

2.1 Vestfold og Telemark teaterråd skal stimulere og støtte alt frivillig scenekunstarbeid i fylket.

Rådets medlemmer er frivillige med unntak av en sekretær i 13 % stilling finansiert av midler fra fylket.

 

 

Nasjonal tilknytning

Rådet var med på å stifte «Nettverk for regionale teaterråd» i 2017. Heretter kalt NRT. Dette er et nettverk ment for faglig utvikling, forskning og utveksling for rådene som pr i dag ikke har en moderorganisasjon etter at Norsk Teaterråd avviklet. Bente Knudsen har i 2021 vært styremedlem i nettverket. NRT Dette nettverket har, i tillegg til årsmøte, hatt tre telefon/nettmøter. Leder i NRT har vært på fleire samarbeidsmøter med kulturdepartementet og i 2021 mottok NRT kr 150 000 i støtte til kompetansehevende tiltak for teatergrupper. Det ble blant annet laget 6 digitale seminar/foredrag som var åpent for alle.

Nettverk for Regionale Teaterråd ble i 2020 medlemmer i Kulturalliansen.

Styret:

Det har i 2020 vært avholdt 8 styremøter. Det har blitt behandlet 71 saker. Pga pandemien har de fleste styremøter foregått digitalt. Styret/deler av styret har hatt tre arbeidsmøter.

Leder og sekretær har hatt tre møter. Leder og nestleder sekretær har hatt ett møte med fylkeskommunens saksbehandler. Tema for møtene har vært, foruten ordinær behandling av søknader, omstilling, både med tanke på pandemien, men også selve regionsreformen.

Styreleder og sekretær har hatt hyppig kontakt pr telefon og annet.

Sekretær:

Elin Feen og Wenche Helgesen har fungert som sekretær i 2021.

Drift og aktivitetstilskudd:

Vestfold og Telemark Teaterråd fikk i 2021 tildelt fylkeskommunale midler til drift og kompetansehevende tiltak. Tildelingen var på kroner 254 700,-

 

Annet tilskudd

Vestfold og Telemark mottok kr 140 000 fra «Frivillighetsfondet» til utvikling av organisasjonen i forbindelse med regionsreformen.

Vestfold og Telemark Teaterråd formidlet voksenopplæringsmidler for kr 82 750, og hadde søknadsbehandling på flere kurs, som ble avlyst grunnet pandemien.

Medlemmer

Vestfold og TelemarkTeaterråd har i 2021 hatt 24 medlemsorganisasjoner med til sammen ca 2 000 medlemmer. I tillegg er Vestfold 4H medlemmer. Veldig hyggelig at vi også ser en økning i medlemslag fra «gamle Telemark»,..

 

Representasjon og deltakelse

Et av rådets viktige oppgaver, har vært å representere det frivillige teaterlivet i møte med det offentlige. Dette året ble ikke de tradisjonelle møteplassene fysiske, men medlemmer i rådet fulgte Kulturkonferansen for Vestfold og Telemark på nettet. Sekretær var også logget på Kulturalliansens årskonferanse.

I september møtte rådets sekretær utvalgspolitikerne i Hovedutvalg for Kultur, Folkehelse, Tannhelse og Idrett, hvor hun presenterte rådets arbeid og mål for videre innsats.

I tillegg har rådet vært til stede på to premièrer, deltatt på Sandefjord Teaterforenings 70-års jubileum, fire av rådets medlemmer var fysisk til stede på «Vinterscenen» (Grenland Friteaters vinterfestival/bransjetreff i februar), og tre av rådets medlemmer var også fysisk tilstede på teaterseminar i regi av Viken Teaterråd på Gardermoen i september.

 

Se ellers avsnitt om Korona.

 

 

Nasjonal tilknytning

Rådet var med på å stifte «Nettverk for regionale teaterråd» i 2017. Dette er et nettverk ment for faglig utvikling, forskning og utveksling for rådene som pr i dag ikke har en moderorganisasjon etter at Norsk Teaterråd avviklet. Elin Feen har siden oppstart sittet i styret i nettverket, og i 2020 var Bente Knudsen personlig vara for henne. Dette nettverket har, i tillegg til årsmøte, hatt tre telefon/nettmøter.

Nettverk for Regionale Teaterråd ble i 2020 medlemmer i Kulturalliansen.

 

Koronaåret 2020

I et år som dette kommer vi ikke utenom å nevne pandemien. Kulturlivet ble, som det meste andre, «stengt ned» etter 12.mars. Vi kan med sikkerhet si at aktører i kulturlivet er blant de som har blitt hardest rammet under korona-krisen. Kultur handler i hovedsak om mennesker som møtes fysisk. Rådet sendte ut linker til nasjonale støtteordninger til sine medlemmer, og gav veiledning. Samtidig fant rådet alternative nettbaserte måter å møtes på i forbindelse med styremøter. Styret besluttet å utsette det ordinære årsmøtet i mars. Dette ble avholdt fysisk, men innenfor smittevernsbestemmelser i slutten av mai. Flere av prosjektene våre medlemslag søkte støtte til måtte avlyses, men rådet besluttet at disse skulle få beholde den allerede tildelte støtten. Det er grunn til å tro at flere lag valgte å ligge passive dette året, og dermed ikke søkte støtte.

 

Støtte til teatergrupper

I 2020 kom det inn 12 søknader om økonomisk støtte til ulike prosjekter, alle falt inn under rådets kriterier for utdeling av midler. Fire av disse ble avlyst/utsatt.

VOTTR utbetalte totalt kr 157 500 i støtte. Tilbakemeldinger tilsier at støtten er et viktig økonomisk bidrag for at de ulike prosjektene skal kunne gjennomføres. (Noen grupper har fått råd til å leie inn profesjonell instruktør/annen hjelp, som igjen bidrar til kompetanseheving i gruppene).

 

 

Prosjekter:

Vestfold og Telemark Teaterråd igangsatte to prosjekt i 2020: «Teater for alle» (et inkluderingsprosjekt) og «Telemarksreisa» - en «reise» i fysisk og overført betydning, hvor målet er at foreninger og lag innen scenekunst fra Telemark skal samles inn i rådet. Begge prosjektene ble lagt på is i forbindelse med pandemien. Rådet besluttet ved utgangen av 2020 å overføre midler til neste år til dette formålet.

 

Fokusområder:

I hele 2019 og 2020 har Vestfold og Telemark Teaterråd hatt fokus på regionsammenslåingen. Rådets medlemmer har gjort en stor innsats med å kartlegge teatermiljøet i Telemark. Det er laget et eget dokument over dette.

 

Synliggjøring:

Vi har god og høy aktivitet på Facebook, og promoterer stadig organisasjonen der.

Rådet har vært tydelige på at ved utdeling av midler, skulle vi også bli synlige i arrangementets program, noe som har hjulpet oss med å bli mer synlig i hele fylket.

 

Annet:

Vestfold og Telemark Teaterråd får ulike henvendelser om teateraktivitet i Vestfold og etter hvert Telemark, og videreformidler bl.a. kontaktinformasjon. Vi har også veiledet flere uavhengige grupperinger og personer, som ikke er medlemmer, i hvordan de skal gå fram for å søke ulike støtteordninger og i organisasjonsarbeid generelt.

I 2018 fikk vi – via vårt nasjonale nettverk – til en samarbeidsavtale med Studieforbundet Kultur og Tradisjon, slik at foreninger kan søke voksenopplæringsmidler gjennom oss. Likeledes har vi gjennom Nettverk for Regionale Teaterråd formidlet mva-refusjon.

bottom of page