top of page
Vestfold og Telemark Teaterråd
ÅRSBERETNING 2019

Årsmelding for Vestfold Teaterråd 2019

             Styret i Vestfold Teaterråd har i 2019 har bestått av:

 

Styremedlemmer:

Leder: Bente E. Knudsen                                       

Nestleder: Alexander Andreassen

Styremedlem: Else Sorkmo, Torbjørn Kristiansen, Lise Hogstad Solberg

Varamedlemmer: Siri-Christine Dokka Gåsholt, Maya Oddenes, Elin Feen

Revisor: Marianne Grøterud

Valgkomitè: Styret

 

 

 

 

Styret:

Det har i 2019 vært avholdt sju styremøter Styret har hatt ett arbeidsseminar, hvor aktivitetsplan og langtidsplan, samt justering av støtteordninger m. søknadskriterier sto på programmet. Styreleder og sekretær har hatt hyppig kontakt, og to rene arbeidsmøter. Styret har behandlet 31 saker i løpet av 2019.

Sekretær:

Elin Feen har fungert som innleid sekretær/konsulent hele året.

Drift og aktivitetstilskudd:

Vestfold teaterråd fikk i 2019 tildelt fylkeskommunale midler til drift og kompetansehevende tiltak. Tildelingen var på kroner 247 700,-

 

Annet tilskudd

Vestfold Teaterråds prosjekt ”Teater på Tvers” mottok en støtte på kr 50 000,- for vårsemesteret 2019 fra Program for Folkehelse/Vestfold Fylkeskommune.

 

Medlemmer

Vestfold Teaterråd har i 2019 hatt 15 medlemsorganisasjoner med til sammen ca 1250 medlemmer. I tillegg er Vestfold bygdeungdomslag og Vestfold 4H medlemmer i VTR.

 

Representasjon og deltakelse

Et av rådets viktige oppgaver, har vært å representere det frivillige teaterlivet i møte med det offentlige. Vi har deltatt på nettverkssamlinger i regi av Vestfold Fylkeskommune, på Kulturkonferansen, samt presentert planer og aktivitet for VFK/Folkehelse

I tillegg har styret vært til stede på sju premièrer i fylket, noe som bidrar til å synliggjøre rådet. Vi var også representert under åpningen av «Minifjorden Barnefestival i Sandefjord». Vestfold Teaterråd stilte også med dommere til Norges Bygdeungdomslags landsstevne, det samme gjorde de på Vestfold Bygdeungdomslags sommerstevne.

 

Nasjonal tilknytning

Rådet var med på å stifte «Nettverk for regionale teaterråd» i 2017. Dette er et nettverk ment for faglig utvikling, forskning og utveksling for rådene som pr i dag ikke har en moderorganisasjon etter at Norsk Teaterråd avviklet. Elin Feen har siden oppstart sittet i styret i Nettverk for regionale teaterråd, og i 2019 var Bente Knudsen personlig vara for henne. Dette nettverket har, i tillegg til årsmøte, hatt tre telefon/nettmøter og en samling i Oslo.

I tillegg til dette, har Lise Hogstad Solberg og Elin Feen vært i drøftingsmøte med nasjonale aktører på Oslo Teatersenter. Lise har dessuten deltatt på nettmøter med en del av disse organisasjonene i etterkant. Sammen med Tone Runsjø har hun laget et utkast til samhandlingsdokument, samt laget en grafisk oversikt over teatermiljøets organisasjoner i Norge og holdt et innlegg rundt dette på en helgekonferanse arrangert av Akershus Teaterråd (Viken Teaterråd) på Gardermoen. På denne konferansen var også Bente Knudsen og Else Sorkmo tilstede.

 

Kurs og andre arrangement:

Vestfold Teaterråd har, i samsvar med oppdaterte kriterier, valgt ikke å ha fokus på kursdrift. Det ble arrangert et kurs i impro med «Det andre Teatret» under «Minifjorden Barnefestival», hvor festivalen var teknisk arrangør.

 

Rådet har arbeidet med forberedelser med tanke på å arrangere en konferanse for hele teaterfeltet – fra profesjonell til nybegynner – i det nye storfylket.

 

Rådet er fortsatt inne som veileder og støtte til prosjektet «Teater på Tvers», og har i sine møter drøftet muligheten for å bruke konseptet også i andre sammenhenger i samfunnet vårt.

 

Støtte til teatergrupper

I 2019 kom det inn 15 søknader om økonomisk støtte til ulike prosjekter, hvorav 13 falt inn under rådets kriterier for utdeling av midler.

VTR utbetalte totalt kr 154 000 i støtte. Tilbakemeldinger tilsier at støtten er et viktig økonomisk bidrag for at de ulike prosjektene skal kunne gjennomføres. (Noen grupper har fått råd til å leie inn profesjonell instruktør/annen hjelp, som igjen bidrar til kompetanseheving i gruppene. )

En gruppe fra Sanderevyen fikk reisestøtte for å delta på Norsk Revyfestivals konkurranse på Høylandet. Her vant de NM-tittelen «Beste musikalske innslag», og hentet mye god og nyttig erfaring, samt bygde videre på et allerede stort nettverk.

Larvik Barne- og Ungdomsteater ble plukket ut til å vise sin versjon av «Jenta som ikke kunne mobbes» på nasjonalt nivå i DUS (Den Unge Scene) på «Det Norske Teatret» i juni. VTR sin reisestøtte medvirket til at turen kunne la seg gjøre. Dette ble ikke bare en fin opplevelse for ensemblet, men også synliggjøring av vår region. Den unge gruppa tok med seg gode og viktige erfaringer tilbake til fylket.

 

Prosjekter:

VTR har driftet prosjektet” Teater på Tvers” i samarbeid med Stella Polaris i Sandefjord. Dette er et internasjonalt teaterprosjekt, med mennesker fra hele fylket. Prosjektet deltok i borgertoget i Sandefjord 17.mai, på «Kulturkræsj» i juni i Sandefjord, og på forestilling på Gokstadhaugen rundt midtsommer. Teatergruppa fulgte delvis med i Stella Polaris’ øvrige forestillinger i høsthalvåret, men hadde treninger som egen gruppe utenom dette. I Januar 2019  ble “Teater på Tvers” stiftet som en egen organisasjon og innmeldt i Vestfold Teaterråd.

 

Fokusområder:

I hele 2019 har Vestfold Teaterråd hatt fokus på regionsammenslåingen. Rådets medlemmer har gjort en stor innsats med å kartlegge teatermiljøet i Telemark. Det er laget et eget dokument over dette.

Videre har rådet hatt to møter med ulike representanter fra det frivillige teaterlivet i Telemark.

 

Synliggjøring:

Vi har god og høy aktivitet på Facebook, og promoterer stadig organisasjonen der.

Rådet har vært tydelige på at ved utdeling av midler, skulle vi også bli synlige i arrangementets program, noe som har hjulpet oss med å bli mer synlig i hele fylket.

 

Annet:

Vestfold Teaterråd får ulike henvendelser om teateraktivitet i Vestfold, og videreformidler bl.a. kontaktinformasjon. Vi har veiledet flere uavhengige grupperinger og personer, som ikke er medlemmer, i hvordan de skal gå fram for å søke ulike støtteordninger og i organisasjonsarbeid generelt.

I 2018 fikk vi – via vårt nasjonale nettverk – til en samarbeidsavtale med Studieforbundet Kultur og Tradisjon, slik at foreninger kan søke voksenopplæringsmidler gjennom oss. Dette har gjort sitt til at vi har formidlet direkte én søknad, og veiledet øvrige til å søke direkte på ordningen selv. Vestfold Teaterråd formidlet i 2019 støtte til fire grupper, som mottok til sammen kr 98 300,- Midlene blir betalt ut direkte fra studieforbundet til laga.

bottom of page